شما اینجا هستید

خانه بان چیست؟

پرونده سلامت خانه بان نگرش وابزاری است، برای برنامه ریزی، مدیریت وتعمیرونگهداری پیشگیرانه بصورت سیستماتیک جهت ثبت اطلاعات ساختمان واقدامات انجام شده در طول سال.

منظور از کتابی که کتاب نیست چیست؟

همانطور که در سایت نیز هست، خانه بان مانند کتاب برای آموزش ویادگیری نیست ، بلکه یکی از قسمتها بابت آموزش است ومابقی برای مستند سازی اطلاعات فنی ومدیریتی وهزینه ای در هر ساختمان است.

آیا خانه بان مجوز دارد؟

بله : خانه بان در کتابخانه ملی با شماره 5044427 وشابک 0-115-463-600-978 وهمچنین در وزارت ارشاد1569905 به ثبت رسیده است.

چه کسانی میتوانند ار خانه بان استفاده کنند؟

کلیه کسانی که مالک ، سازنده ویا استفاده کننده از ساختمان هستند میتوانند از خانه بان استفاده کنند.

خانه بان چه نفعی برای مالک ساختمان دارد؟

اولین ومهمترین نفعی که خانه بان برای مالک ایجاد میکند جمع بودن اطلاعات ومشخصات ساختمان وعملکردهای تعمیراتی وهزینه ای ساختمان در یک مجموعه برای اقدامات وتصمیم گیری ومدیریت دارایی فیزیکی است.

خانه بان به مستاجر واستفاده کننده از ساختمان چه کمکی میکند؟

مستاجر واستفاده کننده از ساختمان با بودن یک راهنمای کامل وپرونده اقدامات انجام شده میتواند بهتر وبا آگاهی بیشتر در ابتدای قرارداد تصمیم گیری کنند وباهزینه کمتر از تمامی امکانات وتجهیزات ساختمان در طول قرارداد استفاده نماید.

آیا خانه بان برای مشاورین املاک هم ارزش افزوده ای ایجاد میکند؟

بله : با بودن یک راهنمای کامل در هر ساختمان پیشنهاد به متقاضیان حرفه ای ودقیقتر است وهمچنین در زمان تحویل نیز طبق معیار ی ساختمان را تحویل موجر یا مستاجر میدهند وهنگام اختلاف وسوء تفاهم بین طرفین بهتر تصمیم گیری و مسئله را حل میکنند.

برای انبوه سازان وفروشندگان چه فایده ای دارد؟

ارائه مشخصات واطلاعات فنی وغیره در هر واحداز ساختمان بصورت یک کتاب راهنما ، ضمن سهولت در معرفی اولیه ساختمان به مشتری برای سازنده نیز ایجاد اعتماد وحرفه ای بودن در ذهن مشتری مینماید .

منظور از واحدخدمات فنی در خانه بان چیست؟

کلیه نصابان، تعمیر کنندگان وسرویسکاران که در زمینه های مختلف فنی ساختمان به مالک یا استفاده کننده گان کمک میکنند واحدخدمات فنی میگویند.

آیا واحد خدمات فنی زیر نظر خانه بان است؟

خیر : به دلیل گستردگی توزیع خانه بان وگستردگی خدمات فنی در ساختمان امکان فعال سازی ومدیریت در این واحد در تمام شهر ها نیست .
خانه بان تنها در بعضی از شهرها برای سهولت دسترسی وکاربردی تر شدن ، در بخش 12 معرف تعدادی از واحدهای فنی ورفاهی در هر شهر است وهیچ مسئولیت دیگری ندارد.

منظور از خدمات رفاهی در خانه بان چیست ؟

کلیه خدماتی که مورد نیاز یک خانواده در بخش رفاهی مانند، اطلاعات تماس رستوران، آشپزخانه مرکزی ،کارواش، قالیشویی و... است را واحد خدمات رفاهی میگویند.
وخانه بان تنها در بعضی شهر ها بصورت اختصاصی معرف آنها به استفاده کنند گان است وهیچ گونه مسئولیتی در قبال طرفین ندارد.

چک لیست چیست وبرای چه قسمتهایی طراحی شده است.

چک لیست فهرستی از اقداماتی است که جهت مستند سازی واقدام اجرایی بعدی ، برای تجهیزات اصلی ساختمان طراحی شده است.
که میتواند به مالک واستفاده کننده وسرویسکار در نگهداری وپیشگیری از خرابیهای ناخواسته واقدامات پیشگیرانه کمک کند.

گزارش بازدید چیست وچه فایده ای دارد.

گزارش بازدید بعد بازدید طبق چک لیست مربوط به هر قسمت تکمیل میشود و کارشناس یا بازدید کننده مشاهدات خود را برای اطلاع مالک واستفاده کننده در آن ثبت میکند.
این اقدام در تصمیم گیری ومدیریت هزینه ها واقدامات اجرایی به موقع باعث کاهش خسارت ما
لی وجانی برای افراد خانواده میشود.

گزارش سرویس وتعمیر چیست ؟

سرویسکار یا تعمیر کار در هر بخش باید بعد ازرفع نقص کلیه عیوب واقدامات انجام شده وقطعات تعویض شده را همراه با شماره تماس خود وهزینه های دریافتی را ثبت نماید.
این اقدام میتواند در مراجعات بعدی به او ویا همکاران دیگر کمک کند وباعث کاهش هزینه ها وصرفه جویی درزمان شود.

دستورالعمل اجرایی خانه بان چیست؟

برای آموزش استفاده صحیح از امکانات ساختمان در هر بخش بصورت خلاصه مواردی نوشته شده است که مطالعه ویاد گیری آن به استفاده کنندگان کمک میکند تا بهتر و بیشتر از امکانات وتجهیزات ساختمان استفاده نمایند.

چرا هر پرونده سلامت فنی ساختمان یک کد دارد؟

تیم خانه بان در نظر دارد برای پشتیبانی از مشتریان خود وصدور کارت هوشمند امداد خانه بان وارائه خدمات دیگر از طریق شناسایی این کد ،نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام نماید.

فرق بین خانه بان عمومی واختصاصی هر شهر چیست ؟

از نظر کلی هیچ فرقی ندارد .
فقط در اختصاصی هر شهر در فصل 12 اطلاعات تماس تعدادی از خدمات فنی ورفاهی همان شهر برای دسترسی آسانتر استفاده کننده از ساختمان نوشته شده است وبه همین دلیل فروش آن در همان منطقه بصورت اختصاصی است.

فرق بین شناسنامه فنی وملکی ومدارکی که هر ساختمان دارد با پرونده سلامت فنی خانه بان چیست؟

آن مدارک را زمان ساخت نظام مهندسی وشهرداریها وارگانهای مربوطه صادر میکنندومدارک هویتی واسنادی است.
پرونده سلامت فنی ساختمان برای زمان بهره برداری ویک راهنما وبرنامه استفاده صحیح است وبصورت کاربردی تر برای هر ساختمان مورد نیاز است.

آیا خانه بان مورد تاییدنظام مهندسی وشهرداری و... است؟

اولا" این طرح یک ابزار کمکی برای برنامه ریزی ومدیریت ونگهداری از ساختمان است به هیچ عنوان اجباری نیست ، البته شاید در آینده با اجرایی شده اصل 22 مقررات ملی ساختمان این طرح بصورت اجباری شود ولی در حال حاضر هیچ اجباری در تهیه آن نیست .

ثانیا" با مذاکرات وتحقیقات انجام شده این طرح موردتایید بسیاری مسئولین ،مهندسین ، مالکان ،استفاده کنندگان وسرویسکارن و... قرار گرفته است.

خانه ما بعضی از تجهیزات وامکانات موجود در خانه بان را ندارد.آیا میشود از آن استفاده کرد؟

بله : امروزه تمامی ساختمانها از 80% این تجهیزات وامکانات برخوردارند ومیتوانند از مزایای استفاده از طرح خانه بان استفاده نمایند.